ვაკანსიები


გიმნაზია აცხადებს ვაკანსიას ექიმის ერთ საშტატო ერთეულზე

სკოლის ექიმად მუშაობისთვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს,
საქართველოს ან უცხო ქვეყნის უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში
მიღებული, საქართველოს კანონმდებლობით აღიარებული სამედიცინო
განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი და დამოუკიდებელი საექიმო
საქმიანობის უფლების დამადასტურებელი სახელმწიფო სერტიფიკატი
რომელიმე შემდეგ სპეციალობაში:
ა) „პედიატრია“;
ბ) „საოჯახო მედიცინა“;
გ) „ზოგადი პროფილის ექიმი პედიატრი“.