გიმნაზიაში მოსწავლეთა ჩარიცხვა

შინაგანაწესი

წესდება

 მოსწავლეთა ქცევის წესები

 მასწავლებელთა ეთიკის კოდექსი

2022-2023 სასწავლო წლის ერთწლიანი განვითარების სამოქმედო გეგმა

გიმნაზიის დებულება

2022-2023 სასწავლო წლის სასკოლო-სასწავლო გეგმა

საათობრივი ბადე  

ბიბლიოთეკის დებულება

სტრატეგიული განვითარების გეგმა

უქმე დღეები

ცხელი ხაზის ნომრები

საგანგებო სიტუაციების ფორმატი

სვოტ ანალიზი 

უსაფრთხოებისა და საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვის წესები და პირობები